(1)
เจะดอเลาะ ร.; เจ๊ะมะลี ซ.; รอยิง ต. การพัฒนาและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ลอดช่องพื้นเมือง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย. YRU J. Sci. Technol. 2018, 3, 121-128.