(1)
ไชยมงคล ล. โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน. YRU J. Sci. Technol. 2018, 3, 129-137.