(1)
ดอปอ ฮ.; กูแวะ พ.; เจ๊ะหลง อ. ความบริสุทธิ์ของผลึกนาโนแคลเซียมไฮดรอกซีอะปาไทต์ที่สังเคราะห์จากกากบูดูโดยวิธีการแคลไซน์และการดูดซับยาปฏิชีวนะ Streptomycin เบื้องต้น. YRU J. Sci. Technol. 2019, 4, 32-40.