(1)
ตาเย๊ะ น.; ต่วนกาจิ ต.; อาลี ฮ. การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารฮาลาลท้องถิ่น: แยมส้มแขกแคลอรี่ต่ำ. YRU J. Sci. Technol. 2019, 4, 54-65.