(1)
สุขพัฒน์ พ.; แซ่ตั้ง ว.; พูลประสริฐ พ. การวิเคราะห์ทางเรขาคณิตสัณฐานวิทยาเชิงจุดกำหนดของเส้นปีกแมลงปอบ้าน 2 ชนิด ระหว่าง Brachythemis Contaminata และ Diplacodes Trivialis. YRU J. Sci. Technol. 2019, 4, 8-13.