(1)
จาเอาะ ด.; อินตัน ไ.; เจ๊ะลี อ. การศึกษาคุณภาพน้ำและปริมาณแร่ธาตุจากแหล่งที่ใช้อุปโภคและบริโภคในเขตชุมชนบ้านบ่อน้ำร้อน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา. YRU J. Sci. Technol. 2019, 4, 14-18.