(1)
อนันตนุกูลวงศ์ โ.; อินตัน ไ.; ดาโอ๊ะ น.; ดอเลาะ ไ. ความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน และปริมาณอินทรียวัตถุในดินตะกอนบริเวณอ่าวปัตตานี. YRU J. Sci. Technol. 2019, 4, 19-24.