(1)
โตมอญ ช.; เพ็ญโพธิ์ ภ.; ตันเรือน ก.; นาพิรุณ ท.; ลิขิตตระการ ณ.; D. Torres, J. R.; พูลประเสริฐ พ. ศักยภาพในการเป็นสารกำจัดแมลงของสารสกัดจากใบน้อยหน่า ใบยูคาลิปตัสและฝักคูน ในการควบคุมหนอนแมลงวันบ้าน. YRU J. Sci. Technol. 2019, 4, 94-103.