(1)
นิคม จ.; มอลอ น.; ปูตะ ซ.; สาแระ ส.; บาโง ซ.; ยูโซะ โ.; หะยีมะสาและ ว. วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่ชายแดนใต้ ประเทศไทยด้วยเครื่องหมาย Simple Sequence Repeat (SSR) Markers. YRU J. Sci. Technol. 2019, 4, 66-73.