(1)
ฮารน ว. การเตรียมสารประกอบ Ni–based Oxides โดยวิธีการตกตะกอนร่วมทางเคมี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดซับโลหะหนัก. YRU J. Sci. Technol. 2020, 5, 17-27.