(1)
โกกนุทาภรณ์ ค. การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ราคาขายทองคำแท่ง. YRU J. Sci. Technol. 2020, 5, 1-9.