(1)
เวทโอสถ ส. ประสิทธิภาพของการพัฒนาเส้นใยเห็ดบางชนิดจากการใช้มันเทศ กล้วยหิน และข้าวโพดฝักอ่อน ทดแทนมันฝรั่งในอาหารเลี้ยงเชื้อ. YRU J. Sci. Technol. 2020, 5, 85-94.