(1)
มะตูแก บ.; หะยีสาและ ซ. .; แกะซิ น. . ผลของการใช้น้ำหมักสมุนไพรบางชนิดต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่นกกระทาญี่ปุ่น. YRU J. Sci. Technol. 2020, 5, 78-84.