(1)
เหลืองฐิติกาญจนา ส.; ทองดอนยอด ค. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการรวมโปรโตพลาสต์แฝก (Vetiveria Zizanioides). YRU J. Sci. Technol. 2020, 5, 95-103.