(1)
เสนารัตน์ ศ.; สุดทองคง ช.; เกษตระทัต เ.; มงคลชัยชนะ เ.; จิรอังกูรสกุล ว.; ภารา ช.; วงษ์กำแหง ก. . [Retracted Article] จุลกายพยาธิวิทยาของตับและไตของตัวแทนปลาทะเลความลึกระดับปานกลางจากทะเลอันดามัน ประเทศไทย. YRU J. Sci. Technol. 2020, 5, 104-111.