(1)
ดำรงรักษ์ อ. ผลของชนิดและสีของภาชนะปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตของเมลอน และอุณหภูมิของวัสดุปลูก. YRU J. Sci. Technol. 2020, 5, 122-131.