(1)
ทนงการกิจ ห. .; กันวะนา ส. .; คงกระพันธ์ ป. . การพัฒนากระบวนการผลิตใบหม่อนแห้งชงดื่มด้วยการอบแห้งแบบอินฟราเรดร่วมลมร้อน. YRU J. Sci. Technol. 2021, 6, 162-170.