(1)
ราชา ส.; ราชา ก.; หิรัตนพันธุ์ เ. การจำลองการจับเชิงโมเลกุลของสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งทูเมอร์นิโครซิสแฟคเตอร์แอลฟาจากเมล็ดกัญชง. YRU J. Sci. Technol. 2020, 5, 132-140.