(1)
ศิริขันธ์แสง ป. .; เกิดลาภ เ. .; นุกาศรัมย์ ว. . การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวเหนียวโดยใช้เชื้อ Acetobacter Pasteurianus TISTR 102. YRU J. Sci. Technol. 2021, 6, 1-9.