(1)
ปิยะบุญ อ.; ขาวสุริจันทร์ ร.; วิริยะภูมิสิริ อ. การพัฒนาชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium Inundatum ในการควบคุมจอก. YRU J. Sci. Technol. 2021, 6, 20-26.