(1)
จิโน ธ.; สุระวัง ส. สมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากจิ้งหรีดทองแดงลาย (Archeta Domestica) ที่สกัดด้วยเอนไซม์อัลคาเลส. YRU J. Sci. Technol. 2021, 7, 1-11.