(1)
สะวะรัตน์ ส.; ขาวมี ข. .; สีห์ชำนาญธุรกิจ ว.; พูนภักดี จ.; อ่อนทอง จ. การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของชุดทดสอบฟอสฟอรัสอนินทรีย์ในน้ำยางพารา. YRU J. Sci. Technol. 2021, 7, 29-37.