(1)
บาฮะคีรี ม. .; วุฒิวงศ์ เ.; อาแยกาจิ พ. .; โตะโมะ ซ.; มะแน น. . . ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของไม้ดอกหอมในพื้นที่หุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา. YRU J. Sci. Technol. 2021, 6, 200-210.