(1)
ไทยวงษ์ น.; คงอินทร์ ส. .; อังอัจฉะริยะ อ. .; คเชนทร์ภักดี น. อุณหภูมิที่เหมาะสมและสภาวะการเตรียมขั้นต้นร่วมต่อคุณภาพของสาหร่ายพวงองุ่นอบแห้ง. YRU J. Sci. Technol. 2021, 7, 66-74.