(1)
บุญวงศ์ น.; เอี่ยมเพ็ง ป. . ผลของการเสริมแร่ธาตุอินทรีย์ (MIN CHELATE®) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ. YRU J. Sci. Technol. 2022, 7, 28-34.