(1)
หมวดฉิม เ.; โด ม. .; ฉั่วสุวรรณ ศ. .; หมัดอาดัม ส. .; ศิริวัฒน์ อ.; อนุตรพงษ์สกุล ส. ความเหมาะสมของน้ำประปาและน้ำบ่อตื้นสำหรับการบริโภคของชุมชนพื้นที่ตำบลสำนักขามในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง. YRU J. Sci. Technol. 2021, 6, 211-218.