(1)
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. บ. บรรณาธิการแถลง. YRU J. Sci. Technol. 2021, 6.