(1)
พิศภักดิ์ ป. การประเมินการได้รับปริมาณก๊าซเรดอนภายในอาคารที่มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดในบริเวณพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา. YRU J. Sci. Technol. 2022, 7, 43-52.