(1)
ตาเย๊ะ น.; สุขจันทรา จ. .; ณ นคร ค. .; กาแมแล ร. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาส้มปลานิล. YRU J. Sci. Technol. 2022, 7, 1-8.