(1)
บัวชาติ ส.; พวงพี ป.; แจ่มใส ณ. ประสิทธิภาพผงชีวภัณฑ์ Bacillus Sp. Ks5 ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และควบคุมเชื้อ Xanthomonas Oryzae Pv. Oryzae ที่เป็นสาเหตุโรคขอบใบแห้งในข้าว. YRU J. Sci. Technol. 2022, 7, 63-71.