(1)
คุณสุข ช.; นาคเอี่ยม ส. .; สุราวุธ เ.; เอกตาแสง อ. . นิเวศวิทยาประชากร และชนิดอาหารของปูหินขาลาย Charybdis Annulata (Fabricius, 1798) ในบริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี. YRU J. Sci. Technol. 2022, 7, 46-55.