(1)
สภาพพร น.; ชะอุ่มผล ป. การปนเปื้อนเชื้อ Bacillus Cereus ในผลิตภัณฑ์กระยาสารทของผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร. YRU J. Sci. Technol. 2022, 7, 66-73.