(1)
บินมะแอ ห.; สาเหาะ ส. . .; ดอเล๊าะ ม. . .; หะยีวาเงาะ ซ. . . กระถางย่อยสลายได้จากแผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสโดยเชื้อ Komagataeibacter Nataicola TISTR 975 จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร. YRU J. Sci. Technol. 2023, 8, 19-27.