(1)
ดิษฐเจริญ ณ. .; นิลละออ ท. .; สวนมะลิ ว.; จันทร ก. .; ปัญญา ป. . จลนศาสตร์และไอโซเทอร์มการดูดซับเฮกซะวาเลนต์โครเมียมด้วยตัวดูดซับไมยราบยักษ์. YRU J. Sci. Technol. 2022, 7, 74-84.