(1)
สังข์ทอง จ. .; เพ็งหนู อ. . ผลของแมกนีเซียมร่วมกับ Bacillus Subtilis สายพันธุ์ SM1 ต่อการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Rigidoporus Microporus สายพันธุ์ NK6 ในระดับห้องปฏิบัติการ. YRU J. Sci. Technol. 2023, 8, 1-9.