(1)
ฤทธิ์มณี ธ. .; คงแก้ว ส. . สภาพการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารริมบาทวิถีในตลาดอาหารกลางคืน จังหวัดเชียงใหม่. YRU J. Sci. Technol. 2023, 8, 10-18.