(1)
บุญกำเหนิด ธ. .; ศิริพัธนะ ช. .; เวชสิทธิ์ พ.; จิใจ ซ. .; รักมาก น. . การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยปฏิกรณ์ แบบไฮบริดแชนนัลแบบย่อส่วน. YRU J. Sci. Technol. 2023, 8, 38-49.