(1)
บัวขาว ล. แบบจำลองการประมาณค่าฝุ่นละออง PM2.5 จากข้อมูลความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. YRU J. Sci. Technol. 2023, 8, 50-58.