(1)
สีเผือก พ. .; เลี่ยมนิมิตร น. .; ปรีชา ช. ประสิทธิภาพของสูตรสำเร็จเชื้อแบคทีเรียเอนโดไฟท์ต่อการควบคุมโรคแคงเกอร์ของส้มโอทับทิมสยาม ที่เกิดจากเชื้อ Xanthomonas Citri Subsp. Citri ในสภาพแปลงปลูก. YRU J. Sci. Technol. 2023, 8, 19-28.