(1)
วาริชนันท์ พ. .; ศิริวัน ด. .; ดือราแม ส. . ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดตํารับยาจันทหฤทัยและตํารับยาประสะจันทน์แดง. YRU J. Sci. Technol. 2023, 8, 29-37.