(1)
บุญก่อน พ. .; มีสำลี จ. .; สมบัติศิริ พ. .; สุวรรณเรือง ช. .; ไทยสุชาติ ห. . การสกัดใบเปล้าหลวงและรางจืดด้วยเทคนิคไมโครเวฟเพื่อนำไปพัฒนาเป็นสูตรสารสกัดเข้มข้น สำหรับเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร. YRU J. Sci. Technol. 2023, 8, 1-12.