(1)
ภูกำเนิด ย. .; โถปั้น ป. .; เต็มพร้อม ล. .; ภูชาดา ว. .; อาจโยธา ว. . อัตราการปล่อยที่พื้นผิวของเรดอนในตัวอย่างตะกอนแม่น้ำโขงและความเสี่ยงมะเร็งปอด จังหวัดนครพนม ประเทศไทย. YRU J. Sci. Technol. 2023, 8, 1-8.