(1)
ชาบำเหน็จ พ.; นิลวัฒน์ ว.; จำรัสประเสริฐ พ. . ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากผักตบชวาและเปลือกกระเทียม โดยใช้แป้งข้าวโพดเป็นตัวประสาน. YRU J. Sci. Technol. 2023, 8, 13-19.