(1)
ยูโซะ ซ. .; เด็ง อ.; ปรีเปรม ส. การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกจากอาหารหมักและการประยุกต์ใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักน้ำ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช. YRU J. Sci. Technol. 2023, 8, 31-39.