(1)
แซ่ลิ้ม พ. .; เด็งซียอ น. .; สะอิ น. .; อิสายะ ไ. .; กำลังมาก ส. .; บือโต ฮ. . การพัฒนาแผ่นแปะเจลาตินเกล็ดปลาที่มีส่วนผสมของสารสกัดลูกประคบสมุนไพรไทย. YRU J. Sci. Technol. 2024, 9, 30-39.