(1)
วาณิชย์ปกรณ์ พ. .; สีเผือก พ. .; หาญศึก ส. . การจัดการหนอนเจาะผลทุเรียน Conogethes Punctiferalis Guenée (Crambidae: Lepidoptera) แบบผสมผสานเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพ. YRU J. Sci. Technol. 2023, 8, 20-30.