(1)
ทานะวงศ์ ณ. .; อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. .; ธนะจิตต์ ศ.; เขียวรื่นรมณ์ เ.; พันธุ์เอี่ยม ม. ผลสะสมของกากแป้งมันสำปะหลังและหินปูนบด และปุ๋ยเคมีต่อผลผลิต และการดูดใช้ธาตุอาหารของมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธร. YRU J. Sci. Technol. 2024, 9, 47-61.