บุญยัง ป.; เสนารัตน์ ศ.; พูลประเสริฐ พ.; จิรอังกูรสกุล ว.; วังกุลางกูร ศ. จุลกายวิภาคม้ามของปลาตะกรับ Scatophagus argus (Linnaeus, 1766) ช่วงวัยรุ่น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 1, n. 1, p. 75–79, 2018. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124427. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.