เสนารัตน์ ศ. โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อตับของปลาตะกรับ Scatophagus argus ระยะวัยรุ่น จากบริเวณปากแม่นำ้าปราณบุรี ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 1, n. 2, p. 1–16, 2018. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124442. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.