หนูละออง จ.; เปาะอีแต อ.; อาลีมามะ อ. ผลของปุ๋ยต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 1, n. 2, p. 23–30, 2018. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124445. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.